Personvernerklæring

BORI BBL («BORI») er et boligbyggelag som eies av medlemmene. Vårt hovedmål er å skaffe våre medlemmer bolig og forvalte disse. Opplysninger om våre medlemmer administreres i et nedlemsregister. BORI tilbyr via underleverandør et fordelsprogram for medlemmene.

Med et medlemskap i BORI får medlemmer tilgang til å kjøpe bolig på forkjøpsrett i tilknyttede boligselskap. Ansienniteten et medlem har kan være bygget opp gjennom mange års medlemskap. Dette innebærer behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av personopplysninger om medlemmene. Disse opplysningene registreres og samles i et særskilt medlemsregister.

BORI eier og har eierskap i flere datterselskaper som blant annet sørger for gode tilbud og fordeler til medlemmene. I tillegg har BORI også en rekke eksterne samarbeidspartnere innenfor ulike områder som yter tilbud til våre medlemmer. Fordelsprogrammet BORI tilbyr medlemmer er eid i samarbeid med andre boligbyggelag i Norge, og er i stadig utvikling.
Når du blir medlem i BORI, oppgir du personopplysninger som registreres i medlemsregisteret. Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 inneholder regler om registrering og annen form for behandling av personopplysninger som er knyttet til en enkeltperson. Vår personvernerklæring skal i likhet med personopplysningsloven og annet regelverk, bidra til at de personopplysninger som oppgis av deg blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Ikke minst skal du være trygg på at dette skjer på en sikker måte.

Samtykke

BORI behandler dine registrerte personopplysninger i henhold til avtalen med deg som medlem (jf. personopplysningsloven § 8 a). Den behandling som skjer i våre datterselskaper vil i all hovedsak være lik som i morselskapet.

På vegne av forvaltede boligselskap behandles personopplysninger relatert til boligselskapets virke av BORI som forretningsfører. Dette i henhold til forretningsføreravtale inngått med boligselskapet som behandlingsansvarlig.

I de tilfeller hvor behandling faller utenfor det medlemsavtalen naturlig omfatter, vil BORI basere behandlingen på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Samtykke som er nødvendig for en slik behandling av personopplysninger, gir du ved å krysse av for «samtykke avgis» i forbindelse med for eksempel innmelding på Portalen, Fordelskortsiden eller på innmeldingsblankett. Først etter avgitt samtykke vil BORI foreta behandling som ikke kan gjennomføres med grunnlag i medlemsavtalen.

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør i BORI (konsernsjef) har ansvaret for, og er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for BORIs behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret for behandlingen, administrasjon og forvaltning av medlemsregisteret, er imidlertid delegert til medlemsservice og forvaltnings- og regnskapsavdelingen hos BORI.

Opplysninger som registreres

BORI registrerer følgende personopplysninger i medlemsregisteret ved innmelding: navn, fødselsnummer, full adresse, innmeldt dato, land, kjønn, e-postadresse, telefonnummer og dato for innbetaling av andelsinnskudd og medlemskontingent. For mindreårige medlemmer registreres i tillegg navn og fødselsnummer for foresatte og giver av medlemskapet, samt eventuelt fødselsnummer ved alternativ betaler av medlemskapet. Alle disse opplysningene oppgis av deg. BORI tildeler og registrerer medlemsnummer.

På Portalen og Fordelskortsiden er det frivillig om du ønsker å registrere ytterligere opplysninger. Dette kan være opplysninger om dine interesser og måten du ønsker å bli kontaktet.
Det er frivillig å avgi personopplysninger til BORI, men for å kunne administrere ditt medlemskap på en forsvarlig måte, må vi som et minimum registrere navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato, medlemsnummer og dato for innbetaling av andelsinnskudd og medlemskontingent.

BORI vil ved behov kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret og opplysninger fra BORI sine samarbeidspartnere i fordelsprogrammet.

Informasjonskapsler

Ved besøk på BORIs hjemmesider eller andre tilknyttede internett-applikasjoner (for eksempel portalen, fordelskortet.no og bevarhms.no), etterlates det elektroniske spor. BORI vil da for en periode registrere visse opplysninger gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler). En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside lagres på din datamaskin. BORI benytter informasjonskapslene til å generere statistikk og de kan benyttes i forbindelse med markedsføring av tilbud og medlemsfordeler. Informasjonskapslene registrerer bruken av BORIs hjemmesider og gir blant annet grunnlag for forbedring av disse.

Ved bruk av BORIs nettsider registreres i noen tilfeller din IP-adresse (som er en identifikasjon på din datamaskin), samt din innloggede/ikke-innloggede status på Portalen, din web-adferd (for eksempel hvilke sider du besøker, når du besøker dem og eventuelle produkter som bestilles), omtrentlig lokasjon, teknisk informasjon om din nettleser og operativsystem og hvilken nettside du kom fra.

Din bruk av BORIs hjemmesider kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Nærmere informasjon om informasjonskapsler/cookies

Ved bruk av BORIs Portal-app, og Medlems-app på mobiltelefon og nettbrett registreres blant annet opplysninger om lokasjon og informasjon om mobilenheten. Nærmere opplysninger om personvern fremkommer ved nedlasting av appen, herunder formål, innsyns- og sletterutiner.

Formålet med datainnsamlingen

Primært er formålet med innsamlingen, registreringen og behandlingen av personopplysninger å forvalte og følge opp dine rettigheter som medlem på en god måte. I tillegg skal BORI drifte, administrere og vedlikeholde medlemsregisteret og forvalte boligselskap. BORI skal også yte og markedsføre gode medlemstilbud fra eget konsern og samarbeidspartnere, hvilket innebærer å opplyse deg om de tilbud og fordeler du som medlem til enhver tid kan nyte godt av.

BORIs behandling av personopplysninger innebærer blant annet utstedelse medlemskort, forvaltning av medlemsrettigheter, herunder rettigheter knyttet til blant annet forkjøpsrett og ansiennitet, sikring av rettigheter og fordeler for medlemmene, håndtering av andelskapitalen/kontingenter, utsendelse av BORI magasinet og nyhetsbrev, gi informasjon om og markedsføre produkter, tjenester og fordeler fra BORI, våre samarbeidspartnere og datterselskaper, gi god medlemsservice og forestå en god oppfølging av medlemskapet, samt følge opp avtalen BORI har med medlemmet.

Utlevering av personopplysninger – bruk av tredjepart

All utlevering og behandling av personopplysninger mellom BORIs samarbeidspartnere og datterselskap skjer i tråd med lovgivningen og i samsvar med de formål som er beskrevet over. Rammene for utlevering til og benyttelse av personopplysninger for tredjeparter fastsettes av BORI. All behandling skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler. For at du som medlem skal få tilgang til alle de tilbud og fordeler som medlemskapet innebærer, kan det være hensiktsmessig at tredjeparter bistår BORI for å kunne gjøre dette på best mulig måte.

Du vil motta nærmere informasjon i de tilfeller BORI eller samarbeidspartnere/datterselskaper tilpasser informasjon og markedsføring til dine preferanser og/eller behov, såkalte personprofiler. Dette i henhold til personopplysningsloven § 21.

Dersom BORI skal gi informasjon om, eller markedsføre produkter, tjenester eller andre fordeler ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmetoder for individuell kommunikasjon, herunder ved bruk av e-post og mobiltelefon, må du avgi et særskilt samtykke til dette, jf. markedsføringsloven § 15. Dette gjør du ved å krysse av for at samtykke avgis ved innmelding.
Du har anledning til å reservere deg mot markedsføring via telefon eller adressert post fra BORI, jf. markedsføringsloven § 12. Slik reservasjon kan gjøres ved å kontakte medlemsservice hos BORI på medlem@bori.no eller telefon 63 89 02 00. Dersom du reserverer deg, får du ikke tilgang til alle de fordeler som er tilgjengelig for BORI-medlemmer.

BORIs sikring av medlemsregisteret

Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer uberettigede i hende og slik at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Tilgang til registrerte personopplysninger

Hos BORI er det kun utvalgte ansatte som har tilgang til medlemsregisteret. Vi har gode rutiner for tilgangskontroll med medlemsregisteret og for hvordan personopplysningene skal behandles. Tilgangen er regulert gjennom adgangskontroll med passord.

Innsyn og endring av registrerte personopplysninger

Du har rett til innsyn i de opplysninger BORI har registrert om deg. Du har også rett på informasjon om den behandlingen vi foretar og som er beskrevet over, jf. blant annet personopplysningsloven
§ 18. Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt.

For innsyn kan du kontakte medlemsservice hos BORI på medlem@bori.no eller telefon 63 89 02 00.

Vi har felles interesse i at de opplysningene som er registrert i vårt medlemsregister om deg er korrekte og fullstendige. Dersom du ønsker endringer kan dette gjennomføres ved å kontakte medlemsservice hos BORI på medlem@bori.no eller telefon 63 89 02 00.

Sletting av personopplysninger

Dersom du melder deg ut av BORI, eller utelukkes som medlem etter de regler som gjelder i boligbyggelagsloven og BORIs vedtekter, vil personopplysningene om deg bli slettet fra registeret etter 1 år. Du blir ikke automatisk slettet fra medlemsregisteret dersom du ikke betaler medlemskontingenten i BORI. Grunnen til at vi tar vare på personopplysningene er at det kan oppstå tvist om medlemsrettigheter lenge etter at et medlem har sluttet å betale kontingent.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte medlemsservice hos BORI på medlem@bori.no eller telefon 63 89 02 00.